Ogólne warunki współpracy

Oferta


Ogólne warunki współpracy
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Usług Drukarni, a także z ich akceptacją.

Zamówienie składane jest przez Zamawiającego drogą elektroniczną lub osobiście w siedzibie Drukarni.

Przed złożeniem zamówienia Drukarnia informuje Zamawiającego o kosztach usługi oraz terminie zamówienia.

Po wycenie kosztów usługi, a przed podjęciem jej realizacji Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty zaliczki. W przypadku kwoty zamówienia do 1000zł netto, zobowiązany jest wpłacić 100 % wartości zlecenia ,natomiast w przypadku kwoty zamówienia powyżej 1000zł netto , wpłata wynosi 50% kosztów usługi. Do realizacji zlecenia przystępujemy dopiero w dniu zaksięgowania wpłaty. Dotyczy klientów NOWYCH, których nieposiadamy w swojej bazie kontrahentów.

Dwa pierwsze zlecenia rozliczane są na zasadzie przedpłaty, według wytycznych powyżej.

Termin realizacji zlecenia jest indywidualnie ustalany z Zamawiającym.

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za przesunięcia terminu realizacji wynikające z niedotrzymania przez Zamawiającego terminu wpłaty zaliczki oraz z powodu nie dostarczenia w terminie przez Zamawiającego niezbędnych materiałów. 

Drukarnia pracuje w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt), w godzinach od 8- 16. 

Do wykonania zlecenia Drukarnia przystępuje w pierwszym dniu roboczym następującym po terminie wpłaty zaliczki przez Zamawiającego zakładając, że wszelkie niezbędne materiały do druku zostały już przekazane. 

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki spowodowanej przez Pocztę Polską lub firmę kurierską. 

Drukarnia ma prawo odmówić przyjęcia zlecenia lub wstrzymać jego realizację jeżeli Zamawiający ma nieuregulowane zobowiązania finansowe wobec drukarni. 

Wymogi techniczne projektu 

Projekt powinien zostać dostarczony drogą elektroniczną bądź osobiście przez Zamawiającego. 

Drukarnia nie sprawdza poprawności merytorycznej (w tym błędów ortograficznych) przyjętego do realizacji projektu. 

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędnie przygotowane pliki do druku. Wymogi techniczne zostały określone poniżej. 

Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć pliki w formacie PDF w wersji 1.3 lub 1.4. 

Pliki PDF powinny być przygotowane zgodnie do standardu ISO, w zależności od rodzaju papieru - ISOcoated lub ISOuncoated. Zamawiający zobowiązany jest do przetworzenia wg tych profili ICC przed przesłaniem ich do Drukarni. 

Dostarczone przez Zamawiającego Pliki PDF powinny: 

a) być kompozytowe (nie rozseparowane), 

b) zawierać ostateczne korekty tekstowe, 

c) wygenerowane w taki sam sposób dla danego tytułu, posiadać identyczne marginesy i format strony, 

d) zawierać wszystkie czcionki, najlepiej postscriptowe (embedded) lub zamienione na krzywe, 

e) cienkie linie i inne drobne elementy graficzne powinny być wykonane w jednym kolorze, 

f) minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi dla krojów jednoelementowych 5 pkt., a dla krojów dwuelementowych 7 pkt. 

Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi dla krojów jednoelementowych 8 pkt., a dla krojów dwuelementowych 10 pkt, 

g) teksty w czarnym kolorze powinny być zrobione nadrukiem (overprint), 

h) niedopuszczalne jest generowanie tekstu oraz czarnej apli z czterech kolorów. W celu uzyskania większej głębi koloru czarnego w obszarach apli można dołożyć do 50% cyjanu, 

i) zawierać strony połączone rozdziałami (nie wysyłać każdej strony osobno), 

j) zawierać puste strony, jeżeli takie występują w danej produkcji, 

k) mieć uwzględnione właściwe marginesy ,najlepiej po 3mm z każdej strony. 

Drukarnia nie sprawdza i nie poprawia przesłanych plików pod względem technicznym i merytorycznym. Za błędy powstałe w wydruku w związku z przesłanym z błędami plikiem, Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności. 

Błędy techniczne nie podlegają reklamacji.
Przesłane przez Zamawiającego pliki PDF nie powinny: 

a) zawierać informacji o kątach rastra, 

b) być wykonane na serwer OPI. 

Rozdzielczość zdjęć zawartych w plikach cyfrowych powinna wynosić 300 dpi. Zamawiający zobowiązany jest zamieścić zdjęcia w formacie TIFF. 

Zamawiający zobowiązany jest przesłać wszystkie elementy graficzne w przestrzeni CMYK Praca przygotowana w RGB lub innym systemie koloru będzie automatycznie konwertowana w procesie rasteryzacji na CMYK, wynikowo może wystąpić znaczna różnica koloru w stosunku do projektu i oczekiwań. Drukarnia informuje, że ważne jest aby RGB zamienić na CMYK, na etapie projektu, a nie druku. Kolory dodatkowe, np. systemu Pantone lub SpotColor Zamawiający zobowiązany jest zamienić na CMYK. W przypadku prac nietypowych m. in. zawierających kolory dodatkowe, Zamawiający powinien dostarczyć próbny plik PDF w celu weryfikacji i indywidualnych ustaleń. 

Pliki do druku czarno-białego powinny być zamienione na grayscale. 

Drukarnia używa następujących liniatur rastra: 

a) dla papierów powlekanych będzie to 175 lpi lub 200 lpi 

b) dla papierów offsetowych będzie to 150 lpi 

Projekt powinien uwzględniać spady od 2 do 5 mm z każdej strony poza linie cięcia (minimalna wycinka między użytkami 2mm). Spady powinny występować z wszystkich stron i być z każdej strony jednakowe. 

Ważne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 4 mm od linii cięcia. 

Przygotowując projekt w CorelDraw prosimy o ograniczenia w stosowaniu efektów jak soczewki (lens), cienie, czy przezroczystości. 

Jeśli używano efektów w CorelDraw to przed wysłaniem pliku wszystkie obiekty z efektami Zamawiający powinien zamienić na bitmapę 300 DPI CMYK. 

Projekty graficzne i Prawa autorskie 

Zamawiający zleca wykonanie projektu Drukarni na podstawie własnych materiałów, do których posiada prawa autorskie lub korzysta z materiałów Drukarni, która dysponuje prawami do tych materiałów. 

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za materiały, które otrzymuje od Zamawiającego. 

Wszystkie projekty wykonane przez Drukarnię zgodnie z prawem autorskim stanowią własność Drukarni i nie mogą być wykorzystane do innych celów jak tylko do realizacji zamówień druku zlecanych w Drukarni. Oznacza to, że projekt nie może być rozpowszechniany w żaden inny sposób. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy Zamawiający podpisze umowę o przekazaniu praw autorskich. 

Drukarnia przed przystąpieniem do druku przedstawia Zamawiającemu projekt do akceptacji w celu sprawdzenia treści wszelkich ważnych informacji, błędów literowych. Dopiero po akceptacji Zamawiającego, Drukarnia przystępuje do realizacji projektu. 

Postępowanie reklamacyjne 

Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić stan zamówienia w dniu jego odbioru. 

Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia protokołu reklamacyjnego u pracownika drukarni lub pracownika firmy kurierskiej. 

Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. 

Drukarnia nie odpowiada za szkody powstałe podczas transportu przesyłki firmą kurierską. 

W przypadku uszkodzenia przesyłki, Zamawiający zobowiązany jest spisać protokół w obecności kuriera. 

Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty ceny z tytułu zamówienia. 

Drukarnia nie uznaje reklamacji w przypadku gdy powstanie rozbieżność pomiędzy kolorem wydruku a kolorem widocznym w pliku jeśli Zamawiający wraz z projektem nie przesłał cromalinu (proofa) bądź nie zamówił go w Drukarni